Modellieren - modeler

Modellstecker - Klippers

   
Stecker 500 st MSS 500
Klippers mâle  500 pcs  MSS 500
   
Hülsen 500 st MSH 500
Klippers femelle  500 pcs  MSH 500
   
Silikonkautschuksockler groß OK - UK MSS 1
Silikonkautschuksockler klein OK - UK MSS 2
Moule en silicone - caoutchouc grand sup. - Inf.  MSS 1
Moule en silicone - caoutchouc petit sup. - Inf. MSS 2